POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

Společnost Lasspektrum s.r.o., se sídlem na adrese Staré náměstí 9/8, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO: 29312311, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73481

(„Správce“) tímto podává uchazeči o zaměstnání („Uchazeč“) informace o zpracování jeho osobních údajů v souvislosti s konáním výběrového řízením na pozici, o kterou Uchazeč projevil zájem („Výběrové řízení“).

1.     Správce je oprávněn zpracovávat pouze ty osobní údaje, které získá v souvislosti s konáním Výběrového řízení pro účely jednání o uzavření smluvního vztahu s Uchazečem. Zejména se jedná o osobní údaje, které Uchazeč sám Správci poskytne, například uvedením ve strukturovaném životopise.

2.     Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uchazeče od okamžiku doručení tohoto poučení po dobu 2 měsíců, nejdéle však do ukončení Výběrového řízení. Po uplynutí 2 měsíců nebo ukončení Výběrového řízení je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje Uchazeče pouze s jeho výslovným souhlasem, nebo v anonymizované podobě (tj. bez možnosti ztotožnění těchto osobních údajů s Uchazečem) pro účely archivace. V případě, že Uchazeč neposkytne Správci výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů po ukončení Výběrového řízení, Správce veškeré osobní údaje Uchazeče, které má k dispozici zlikviduje, nebo je vrátí zpět Uchazeči.

3.     Uchazeč je povinen zajistit, aby všechny jeho osobní údaje zpracovávané Správcem byly přesné a aktuální. Uchazeč je povinen oznámit Správci každou změnu v osobních údajích nejpozději do osmi (8) dnů od okamžiku, kdy změna nastala.

4.     Správce v souladu s čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů informuje Uchazeče o právu (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení Správce v případě, že Uchazeč pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života Uchazeče nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.

5.     Uchazeč má ve vztahu k výše uvedeným osobním údajům a za podmínek čl. 16 a 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, které se jej týkají, právo na přístup k těmto osobním údajům a právo získat jejich kopii (v některých případech mohou být účtovány náklady).

6.     Uchazeč má dále právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako k úřadu dozorujícímu, v souladu s čl. 15 bod 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.